Privacybeleid

In overeenstemming met datgene dat is uitgezet in de Spaanse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) 15/1999, 13 december, informeert GRUPO M CONTIGO S.L. met CIF B37527900 de gebruiker van het bestaan van bestanden met persoonlijke gegevens, geregistreerd in de GRPI (Algemeen register voor gegevensbescherming), ten behoeve van de legitieme doelen van deze entiteit.

VERZENDING EN REGISTRATIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het versturen van persoonlijke gegevens is verplicht, om contact op te kunnen nemen met een individu en informatie te ontvangen betreffende producten en diensten die door voorgenoemde entiteit worden aangeboden. Het individu aan wie de gegevens toebehoren, verklaart dat hij/zij ouder is dan 14 jaar.

Weigering van het verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens, of weigering van het accepteren van het huidige privacybeleid zal aanmelding, registratie of de ontvangst van producten en diensten als aangeboden door deze identiteit verhinderen.

Als beschreven in de verklaring van de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) 15/1999, 13 december, verklaren wij dat de persoonlijke gegevens die beschikbaar gesteld worden, worden opgeslagen in bestaNAUWKEURIGHEID EN JUISTHEID VAN GELEVERDE GEGEVENSnden in eigendom van GRUPO M CONTIGO S.L., adres Concejo 13, 37002, Salamanca, Spanje en dat daarbij alle veiligheidsmaatregelen, zoals vastgesteld in de Ontwikkelingsverordening in de LOPD, Koninklijk Besluit 1720/2007, 21 december, in acht worden genomen.

NAUWKEURIGHEID EN JUISTHEID VAN GELEVERDE GEGEVENS

De gebruikers die gegevens beschikbaar stelt aan GRUPO M CONTIGO S.L. is als enig individu verantwoordelijk voor de juistheid, correctheid en toepasselijkheid van de gegevens die zij leveren. GRUPO M CONTIGO S.L. is daarmee gevrijwaard van elke verantwoordelijkheid daaromtrent.

De gebruiker garandeert en beantwoord in alle gevallen aan de nauwkeurigheid, validiteit en authenticiteit van de persoonlijke gegevens die geleverd worden en beloofd deze gegevens naar behoren actueel te houden.

De gebruiker gaat akkoord met het beschikbaar stellen van complete en juiste gegevens bij registratie of aanmelding.

GRUPO M CONTIGO S.L. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de gegevens die niet van zijn hand zijn of aangeduid zijn als afkomstig van andere bronnen en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot hypothetische verliezen die het resultaat kunnen zijn van het gebruik van voorgenoemde gegevens.

GRUPO M CONTIGO S.L. is gevrijwaard van verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies die de gebruiker ten deel kan vallen als een gevolg van fouten, defecten of verzuim in de gegevens die geleverd zijn aan GRUPO M CONTIGO S.L., op elk moment dat deze informatie beschikbaar is gesteld door externe bronnen.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

GRUPO M CONTIGO S.L. zal geen gebruikersgegevens beschikbaar stellen aan derden. Echter, in het geval dat de gegevens worden doorgegeven aan enig ander bedrijf, wordt expliciet toestemming gevraagd aan het individu voor vrijgave.

Uitoefening van toegangsrecht, reformatie, annulering en bezwaar

Elke soort communicatie, evenals het uitoefenen van toegangsrechten, reformatie, annulering en bezwaar kunnen per post worden gericht aan: GRUPO M CONTIGO S.L.., Concejo 13, 37002, Salamanca, Spanje, of per e-mail aan info@fitpeople.com/nl, met als onderwerp ‘Gegevensbescherming’ in de onderwerpregel. Om bovengenoemde rechten uit te oefenen en in navolging van Instructie 1/1998, 19 januari van het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming, dient de gebruiker zijn/haar identiteit aan MJOR CONTIGO, SLU te verifiëren door een kopie van zijn/haar identiteitsdocument of een ander geldig legitimatiebewijs ter beschikking te stellen.

INFOMATIE OVER BEVEILIGINGSMAATREGELEN

GRUPO M CONTIGO S.L. hanteert de niveau’s van gegevensbescherming voor Persoonsgegevens, zoals deze wettelijk bepaald zijn en worden beschreven in Koninklijk Besluit 1720/2007 van de Ontwikkelingsverordening in de LOPD. Zij maken echter ook gebruik van andere middelen, zoals de nieuwste generatie firewalls, naast technische maatregelen als versleutelingssoftware voor persoonlijke gegevens, beperking van gebruikersaccounts, beleid betreffende veiligheid, gebruikersnamen en wachtwoorden die verlopen in overeenstemming met hetgeen is opgesteld in de LOPD en andere systemen, die zijn ontwikkeld om misbruik, aanpassing, ongeautoriseerde toegang en diefstal van Persoonsgegevens die aan GRUPO M CONTIGO S.L. zijn verstrekt, te voorkomen.
GRUPO M CONTIGO S.L. is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of verlies die kunnen ontstaan door interferentie, omissies, interrupties, computervirussen, telefonische storingen of ontkoppelingen in de werking van dit elektronische systeem, veroorzaakt door externe bronnen. Zij zijn eveneens niet verantwoordelijk voor vertragingen of blokkades in het huidige elektronische systeem, veroorzaakt door deficiënties of overbelasting van het telefoonnetwerk of het Centrum voor Informatieverwerking, van het internetsysteem of andere elektronische systemen, evenals schade die veroorzaakt kan worden door derde partijen via illegale interrupties die buiten de macht van de entiteit vallen.

ACCEPTATIE EN INSTEMMING

De gebruiker bevestigd dat hij/zij is geïnformeerd over de voorwaarden betreffende de bescherming van persoonsgegevens en accepteert en stemt in met de behandeling van deze gegevens door GRUPO M CONTIGO S.L., op de wijze en voor het doel als aangegeven in dit Privacybeleid.

GRUPO M CONTIGO S.L. behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen, om dit aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie alsook gebruiken binnen de industrie. Dat in ogenschouw genomen, wordt het beleid opgesteld, aangepast aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie alsook gebruiken binnen de industrie. Dat in ogenschouw genomen, zal GRUPO M CONTIGO S.L. de wijzigingen die worden doorgevoerd vooraf aankondigen op de website, binnen een redelijke termijn voor implementatie.