Het disciplinaire regime in de sport: voorbeelden uit Spanje

In de sport streeft het disciplinaire regime naar een eerlijk spelverloop. Maar hoe wordt het nu toegepast?
Het disciplinaire regime in de sport: voorbeelden uit Spanje

Laatste update: 25 februari, 2021

In de sportwereld roept het disciplinaire regime veel discussie op. De kwestie van het toepassen van disciplinaire maatregelen, evenals de concepten van overtredingen en sanctieprocessen, zorgen voor een controverse waarvan de oplossing nog ver weg is.

Eén enkel artikel kan niet alle juridische en praktische aspecten van het disciplinaire regime in de sport behandelen. In het licht daarvan zullen we ons daarom vandaag alleen richten op de aspecten die verband houden met overtredingen en sancties, naast de structuur en de dynamiek van het disciplinaire proces in de sport in Spanje.

Hoe is het disciplinaire regime in de Spaanse sport geregeld?

In Spanje omvat het toepassingsgebied dat de regels en de ethiek van het spel bepaalt, ook grijze gebieden. Om ervoor te zorgen dat het spel soepel verloopt, bevindt het disciplinaire regime zich in een apart gebied. In het bijzonder treedt het meestal onafhankelijk op.

Het disciplinaire regime speelt ook in het dagelijks leven een rol. Bijvoorbeeld met betrekking tot de regelgeving op het gebied van burgerlijke en strafrechtelijke zaken die het merendeel van de werkrelaties in de samenleving vormen.

In dezelfde lijn kent de sportsector ook een eigen rechtssysteem. Een van de pijlers is de erkenning van bevoegde instanties. Deze pijler heeft tot doel een gerechtelijk en administratief sanctiesysteem te reguleren en te bevorderen. Het sanctiesysteem dient om de overtredingen van regels of de basisprincipes van de sport aan te pakken.

In die zin is het onderscheiden van de regels van een wedstrijd of een competitie essentieel, aangezien deze afhankelijk van elke sportdiscipline verschillen. Aan de andere kant zijn er ook basis sportstatuten die het verwachte gedrag in professionele sporten definiëren.

Bovendien zijn de richtlijnen die de disciplinaire maatregelen in de sport regelen momenteel vastgelegd in La Ley del Deporte de 1990 (de Spaanse sportwet van 1990). Meer in het bijzonder verschijnen ze onder de 6e titel beginnend vanaf artikel 73.

Bovendien werd twee jaar later het Real Decreto 1591/1992 (Koninklijk Besluit 1591/1992) gepubliceerd. Dat vormt een aanvulling op de vorige richtlijnen inzake disciplinaire maatregelen in de sport.

Rechtspraak in de sport

Organisaties die verantwoording aan de sportautoriteiten afleggen

De wetten die we hierboven hebben besproken stellen dat disciplinaire maatregelen horen bij en van toepassing zijn op een administratieve omgeving. Zo kunnen sporters die overtredingen tegen het systeem vanuit een administratief oogpunt disciplinaire maatregelen tegemoet zien.

In dat proces stellen gezaghebbende instanties naargelang de situatie sancties vast. Gedurende het hele proces raadplegen zij de huidige en algemene regels van de sport.

De organisaties met disciplinaire bevoegdheden, die over het algemeen de tuchtcommissies zijn, zijn in de sportsector verantwoordelijk voor de rechtspraak. Daarnaast zien zij toe op de naleving van een disciplinair regime.

Maar elk land heeft zijn eigen sportdisciplinaire- en sanctiestructuur. Deze systemen bestaan namelijk uit speciale organisaties die overtredingen en sancties:

  • Analyseren
  • Reguleren
  • Toepassen

In Spanje is de instantie die deze bevoegdheid in het voetbal heeft de Real Federación Española de Fútbol (of Koninklijke Spaanse Voetbalbond).

Bovendien passen het Mededingingscomité, het Comité van Beroep en individuele rechters het tuchtregime toe op het professionele Spaanse voetbal. Deze gerechtelijke instanties baseren hun oordeel op het Algemeen Reglement en de Disciplinaire Code van de Koninklijke Spaanse Voetbalbond.

Het disciplinaire regime: overtredingen vs. sancties

Overtredingen zijn acties die tegen de vooraf ingestelde regels van een spel of competitie ingaan. Het kunnen ook acties zijn die tegen het ethische en professionele gedrag van professionele atleten ingaan.

Aan de andere kant zijn sancties straffen die de scheidsrechters toepassen op het overtreden van een regel of norm. Het kan onder andere gaan om:

  • Boetes
  • Schorsingen
  • Tijdelijke of permanente uitsluitingen

De autoriteiten stellen over het algemeen na een administratieve analyse en een onderzoek van de overtredingen sancties vast.

Scheidsrechter geeft gele kaart

Laten we het voetbal nog eens als voorbeeld nemen: de scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor het signaleren van de overtredingen die een team begaat en voor alle vormen van wangedrag die zich voordoen tijdens een voetbalwedstrijd.

Aan het einde van de wedstrijd moet het scheidsrechterlijke orgaan een rapport opstellen over de overtredingen van de wedstrijd. Zij sturen het rapport vervolgens naar de tuchtcommissie, die bijeenkomt om de opgesomde overtredingen te analyseren en te beoordelen.

Op basis van de regels in het reglement van de Koninklijke Spaanse Voetbalbond bepalen ze een gepaste sanctie voor het team en zijn spelers.

Naderhand kunnen voetbalteams tegen de sanctie bij de Commissie van Beroep in beroep gaan, die vervolgens de oorspronkelijke overtredingen en sancties herziet. Deze opsomming is een klein voorbeeld van hoe een disciplinair regime in de sportwereld te werk gaan.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.